Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Щодо пiдсумкiв засiдання РБ ООН з "украiнського питання"

У зв'язку iз намiрами росiйськоi окупацiйноi влади провести незаконнi вибори на окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi областей 30 жовтня 2018 року за спiльною iнiцiативою Украiни та Швецii, США, Великоi Британii, Францii, Польщi та Нiдерландiв як членiв Ради Безпеки ООН вiдбувся брифiнг РБ ООН з питання росiйсько-украiнського конфлiкту. Початково порушення питання незаконних виборiв планувалося Украiною та партнерами у рамках закритих консультацiй, однак, на запит РФ, формат заходу був змiнений на вiдкритий брифiнг. Перед засiданням делегацii Францii, Нiдерландiв, Польщi, Швецii, Великоi Британii (держави-члени РБ), Iталii, Бельгii та ФРН (попереднi та наступнi держави-члени РБ) виголосили спiльну заяву для ЗМI, у якiй пiдтримали суверенiтет i територiальну цiлiснiсть Украiни, засудили незаконнi т.зв. вибори на окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi областей, якi порушують Мiнськi домовленостi, привiтали продовження дii Закону Украiни "Про особливий порядок мiсцевого самоврядування в окремих районах Донецькоi та Луганськоi областей", висловили занепокоeння складною гуманiтарною ситуацieю в регiонi та закликали РФ до виконання Мiнських домовленостей.

На початку засiдання з огляду на вимогу РФ надати слово для виступу О.Кравченко (так звана глава ЦВК "ЛНР") було проведено процедурне голосування. Зазначене голосування засвiдчило повну iзольованiсть РФ у питаннi т.зв. виборiв; при цьому, навiть найбiльшi союзники РФ в РБ ООН не пiдтримали зазначену iнiцiативу (РФ стала eдиною державою-членом РБ ООН, яка проголосувала "за" надання слова О.Кравченко; "проти" проголосували - США, Велика Британiя, Францiя, Швецiя, Нiдерланди, Польща, Перу; "утрималися" - КНР, Болiвiя, Кот-д'Iвуар, Екваторiальна Гвiнея, Ефiопiя, Казахстан, Кувейт). У якостi бриферiв у заходi взяли участь Заступник Генерального секретаря ООН з полiтичних питань Р.Дi Карло та помiчник Генерального секретаря ООН з гуманiтарних питань, заступник Координатора надзвичайноi допомоги У.Мюллер.

Заступник Генсекретаря ООН Р.Дi Карло надала загальну оцiнку безпековоi та гуманiтарноi ситуацii в Украiнi в районi проведення операцii об'eднаних сил з моменту останнього брифiнгу РБ щодо конфлiкту (29 травня). Окремо наголосила на важливостi виконання Комплексу заходiв з виконання Мiнських домовленостей, якi, як було пiдкреслено, залишаються основою для вiдновлення миру у схiднiй Украiнi. Р.Дi Карло висловила пiдтримку зусиллям Нормандськоi четвiрки, Тристоронньоi контактноi групи та ОБСE у врегулюваннi конфлiкту.У контекстi запланованих незаконних виборiв Р.Дi Карло пiдкреслила, що будь-якi вибори, якi не вiдповiдають законодавству Украiни, суперечать Мiнським домовленостям. Представник ООН також привiтала продовження Верховною Радою Украiни Закону Украiни "Про особливий порядок мiсцевого самоврядування в окремих районах Донецькоi та Луганськоi областей". Пiдсумовуючи, Заступник Генсекретаря ООН зазначила, що ООН залишаeться вiдданою пiдтримцi пошуку шляхiв мирного розв'язання конфлiкту у спосiб, який би забезпечив повне дотримання суверенiтету, територiальноi цiлiсностi, незалежностi Украiни у вiдповiдностi до iснуючих резолюцiй РБ та ГА ООН.
Помiчник Генерального секретаря ООН з гуманiтарних питань У.Мюллер, коментуючи поточну гуманiтарну ситуацiю на сходi Украiни, привернула увагу до найбiльш проблемних питань, з якими стикаються громадяни Украiни, що проживають уздовж лiнii зiткнення та на тимчасово окупованих територiях. Зокрема, було наголошено на складнощах перетину контактноi лiнii та отримання пенсiйних виплат. Вона також привiтала схвалення Урядом Украiни Стратегii iнтеграцii внутрiшньо перемiщених осiб, зазначивши, що ii успiшна реалiзацiя вимагаe активних заходiв та належного фiнансового забезпечення. У.Мюллер вiдзначила нещодавнe збiльшення гуманiтарного доступу на тимчасово окупованi територii, що дозволить збiльшити обсяги надання критично необхiдноi допомоги. Помiчник Генсекретаря ООН також закликала краiни-донори надати гуманiтарну допомогу для продовження фiнансування Плану гуманiтарного реагування для Украiни на 2018 рiк.

Делегацiя Украiни докладно зупинилася на наслiдках планованого проведення т.зв. виборiв на окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi областей, триваючих порушеннях Мiнських домовленостей з боку РФ, загостреннi ситуацii в Азовському морi, питаннях демiлiтаризацii Криму, а також порушеннях прав людини на пiвостровi. Ключовим сигналом виступу став заклик до РФ припинити агресiю проти Украiни, звiльнити усiх полiтичних заручникiв, виконати своi зобов'язання як краiни-окупанта, передбаченi вiдповiдними резолюцiями ГА ООН та промiжним рiшенням Мiжнародного суду. Постiйний представник Украiни при ООН Володимир Eльченко заявив, що органiзацiя так званих виборiв на окупованих територiях Донецькоi i Луганськоi областей e провокацieю Кремля, яка може стати новим етапом посилення збройноi агресii РФ проти Украiни. Вiн пояснив, що насправдi незаконнi вибори на Донбасi "зводяться до того, щоб поставити лiдерiв озброeних банд" на мiсця в незаконних представницьких органах: "Це нiщо iнше як провокацiя та виклик Мiнським домовленостям i суверенiтету Украiни. Дуже шкода, що Кремль обрав шлях подальшоi ескалацii обстановки замiсть повноi iмплементацii Мiнських угод." В.Eльченко пiдкреслив, що нi Украiна, нi мiжнародна спiльнота не визнають результатiв незаконних виборiв на Донбасi.

Головним об'eднуючим елементом позицiй держав-членiв РБ ООН став наголос на необхiдностi повноi iмплементацii Мiнських домовленостей та першочергових заходiв з забезпечення сталого режиму припинення вогню. Значна кiлькiсть держав-членiв РБ ООН (зокрема, США, Велика Британiя, Францiя, Швецiя, Нiдерланди, Польща) засудили намiри росiйськоi окупацiйноi влади провести незаконнi вибори на окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi областей, пiдкресливши, що такi дii порушують Мiнськi домовленостi. Представники зазначених краiн також наголосили на повнiй пiдтримцi суверенiтету та територiальноi цiлiсностi нашоi держави. Бiльшiсть iз вказаних держав також привернули увагу РБ ООН до ситуацii в Азовському морi, зазначивши незаконнiсть дiй РФ в його акваторii та висловивши занепокоeння можливою ескалацieю ситуацii.

Виступ росiйського представника мав традицiйно емоцiйний та цинiчний характер i концентрувався навколо пропагандистських звинувачень Украiни у дезiнформацii, русофобii, пiдтримцi нацистських iдеологiй, утисках свободи слова, суттeвих порушеннях Мiнських домовленостей тощо. Окрема увага у його виступi була придiлена питанням т.зв. виборiв, при цьому, вiн намагався довести тези про те, що вони нiбито вiдповiдають Мiнським домовленостям, оскiльки вони не e мунiципальними. Заяви решти делегацiй носили доволi нейтральний характер та концентрувалися виключно на питаннi необхiдностi дотримання Мiнських домовленостей та негайного припинення вогню без конкретизацii сторiн конфлiкту або заходiв, якi мають бути здiйсненi. Водночас, примiтним e той факт, що жодна з делегацiй прямо не пiдтримала позицiю РФ.

Таким чином, засiдання досягло поставленоi мети та дозволило у превентивних цiлях привернути увагу держав-членiв ООН до питання незаконних виборiв на окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi областей. При цьому, Секретарiат ООН вперше висловив свою публiчну позицiю з цього питання, пiдкресливши, що вибори не вiдповiдають Мiнським домовленостям. Засiдання сприяло подальшому закрiпленню ситуацii довкола Украiни на активному порядку денному РБ попри завершення нашого членства в цьому органi в 2016-2017 рр. Крiм цього, захiд вiдiграв превентивну цiль у контекстi iншого треку росiйськоi агресii, а саме надсилання чiткого сигналу Москвi, що ii кроки з ескалацii ситуацii в Азовському морi перебувають пiд прискiпливою увагою мiжнародного спiвтовариства. Пiдсумки брифiнгу засвiдчили триваючу iзольованiсть РФ з проблематики росiйсько-украiнського конфлiкту.

"Результати засiдання Ради Безпеки ООН з усieю очевиднiстю засвiдчили триваючу мiжнародну iзоляцiю Москви, яка демонструe зухвалу поведiнку та вперте небажання чути цiлком легiтимнi заклики мiжнародноi спiльноти", - зазначив Президент Петро Порошенко на своiй сторiнцi у Facebook. "Надзвичайно показовi та красномовнi пiдсумки засiдання Ради Безпеки ООН з "украiнського питання" - потужна пiдтримка територiальноi цiлiсностi та суверенiтету Украiни", - пiдкреслив Глава держави.

Петро Порошенко особливо наголосив: "Кремль маe припинити свою брутальну агресiю на Донбасi, вiдмовитися вiд постачання росiйськоi зброi та технiки на окуповану територiю i припинити обструкцiю Мiнських домовленостей. Крим маe бути деокупований, агресивна полiтика Росii в акваторii Азовського моря та Керченськоi протоки e неприйнятною". За його словами, "Москва повинна вiдмовитися вiд проведення фейкових "мiсцевих виборiв" на окупованому Донбасi у листопадi, вони незаконнi й e черговим прикладом росiйськоi пiдривноi дiяльностi". "Щиро дякую мiжнародним партнерам та керiвництву Секретарiату ООН за тверду солiдарнiсть з Украiною i заклик посилити гуманiтарну допомогу для пом'якшення наслiдкiв росiйськоi руйнiвноi агресii", - пiдсумував Президент.

Про посилення репресiй з боку РФ щодо громадян Украiни на тимчасово окупованих територiях АР Крим та м. Севастополь

Мiнiстерство закордонних справ Украiни рiшуче протестуe проти чергового посилення репресiй з боку Росiйськiй Федерацii щодо громадян Украiни на тимчасово окупованих територiях АР Крим та м. Севастополь. 27 жовтня росiйськi силовики увiрвалися на засiдання об'eднання "Кримська солiдарнiсть" та перешкоджали його проведенню. Закиди адвокату Едему Семедляeву, правозахисницi Лiлi Гемеджи та координатору "Кримськоi солiдарностi" Дiляверу Меметову у порушеннi антитерористичного та анти-екстремiстського законодавства e черговою спробою залякування. Занепокоeнi повiдомленнями про новi обшуки у домiвках кримських татар, якi завершились затриманням представника кримськотатарськоi громади Дiлявера Гафарова.

МЗС Украiни знову привернуло увагу мiжнародних партнерiв, що використання РФ антитерористичного законодавства для переслiдування iнакомислення та правозахисноi дiяльностi на окупованих украiнських територiях дискредитуe антитерористичнi заходи свiтовоi спiльноти, стороною яких e Москва. МЗС заявило про неприпустимiсть намiрiв росiйськоi окупацiйноi влади передати власнiсть Меджлiсу кримськотатарського народу керованому з Москви "Духовному управлiнню мусульман Криму". Це e продовженням цiлеспрямованоi дискримiнацiйноi полiтики окупацiйноi влади щодо кримських татар - корiнного народу Криму. Вимагаeмо вiд держави-агресора Росiйськоi Федерацii негайно припинити переслiдування активiстiв i правозахисникiв на тимчасово окупованих територiях Украiни, звiльнити всiх незаконно утримуваних громадян Украiни та вiдновити дiяльнiсть Меджлiсу кримськотатарського народу. Кремль повинен у повному обсязi виконати вимоги резолюцiй Генеральноi Асамблеi ООН "Територiальна цiлiснiсть Украiни" вiд 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономнiй Республiцi Крим i м.Севастополь (Украiна)" вiд 19 грудня 2016 року i 19 грудня 2017 року, а також наказ Мiжнародного суду ООН щодо запобiжних заходiв у рамках позову Украiни проти Росiйськоi Федерацii стосовно застосування Мiжнародноi конвенцii про лiквiдацiю всiх форм расовоi дискримiнацii.

Окрiм цього, Мiнiстерство закордонних справ Украiни висловило рiшучий протест у зв'язку iз здiйсненням Росiйською Федерацieю чергового призову на вiйськову службу на тимчасово окупованiй частинi суверенноi територii Украiни - Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополь. Такi дii e грубим порушенням зобов'язань вiдповiдно до мiжнародного гуманiтарного права, яке забороняe Росii, як державi-окупанту, примушувати осiб, якi перебувають пiд захистом, служити в ii збройних або допомiжних силах, так само, як i забороняe чинити тиск i вести пропаганду на користь добровiльного вступу до армii.

У тематичнiй доповiдi Управлiння Верховного комiсара ООН з прав людини "Ситуацiя з правами людини у тимчасово окупованiй Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополь (Украiна)", опублiкованiй 25 вересня 2017 року на виконання резолюцii Генеральноi Асамблеi ООН A/RES/71/205, зафiксовано численнi факти переслiдувань окупацiйною росiйською владою жителiв Криму за небажання служити у росiйськiй армii. МЗС Украiни вимагаe вiд Росiйськоi Федерацii скасувати призов на вiйськову службу у тимчасово окупованiй частинi суверенноi територii Украiни - Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополь, припинити переслiдування громадян Украiни за небажання служити у окупацiйнiй армii, а також забезпечити неухильне дотримання своiх мiжнародних зобов'язань як держави-окупанта. 25 жовтня 2018 року росiйськiй сторонi було направлено вiдповiдну ноту протесту.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
31 жовтня 2018 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved